Studiedag bij Familiezorg West-Vlaanderen rond kwetsbare kinderen

Op dinsdag 28 november organiseerde de thuiszorgdienst Familiezorg West-Vlaanderen vzw een studiedag rond de zorg voor kwetsbare kinderen in het Diocesaan Centrum Groenhove. Onder leiding van dhr. Bruno Vanobbergen (kinderrechtencommissaris) stonden de 130 maatschappelijk werkers van Familiezorg West-Vlaanderen vzw stil bij hun engagement voor deze kinderen en hoe de eigen zorgverlening en de samenwerking met anderen hierin te verbeteren.

Liesbeth Vancraeynest, coördinator communicatie Familiezorg West-Vlaanderen, geeft tekst en uitleg.

Kinderen hebben recht op warme zorg

“Kinderen… ze verdienen warme zorg en geborgenheid, veiligheid en houvast, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid, erkenning en bevestiging. Investeren in kinderen is investeren in de toekomst.
Ons inzetten voor onze kinderen is niet alleen onze morele plicht en hun existentieel recht.
Het draagt ook bij tot het voorkomen van vele mogelijke problemen bij de volwassenen van de toekomst.”

Kinderen in kwetsbare situaties

“Soms komt de geborgenheid van kinderen in het gedrang door armoede, ouders met een verslavingsproblematiek of een psychische aandoening, geweldsituaties op fysiek en psychisch vlak, vermoedens van seksueel misbruik.”

“Er is een heel circuit van zorgverlening voor die kinderen uitgebouwd, het zogenaamde zorgaanbod van de ‘integrale jeugdhulp’.”

Ook diensten gezinszorg zijn een onmisbare hefboom

“Naast dit gespecialiseerde aanbod komen ook diensten voor gezinszorg en kraamzorg dagelijks en vaak gedurende meerdere uren met deze kinderen en jongeren in contact. De (kraam)verzorgenden zien situaties waarin de groei en ontwikkeling van kinderen geen optimale kansen krijgen of hun integriteit in het gedrang komt.”

“(Kraam)verzorgenden en vrijwilligers maken dan vaak het verschil:

 • de tien minuten waarin de verzorgende het jongetje naar school brengt en waarin ze een waterval van gevoelens, verhalen en zorgen hoort
 • de kraamverzorgende die de jonge moeder helpt om een affectief contact op te bouwen met haar baby
 • de tekening die het meisje laat zien aan de verzorgende, in het zwart en met depressieve gedachten erop
 • de vrijwilliger die als eerste de krassen op de arm van de jongen opmerkt.”

Geen kleine groep

“Het is geen kleine groep binnen de gezinnen die een beroep doen op Familiezorg West-Vlaanderen vzw. Van de 635 gezinnen in zorg met kinderen jonger dan 18 jaar zijn er 100 (15,7%) gezinnen waarbij er sprake is van verontrusting. Concreet zijn hierbij 248 minderjarigen betrokken waarvan 72 jonger dan 6 jaar en 14 jonger dan 1 jaar.”

Bezorgdheden

“Sinds het nieuwe decreet integrale jeugdhulp maken we ons zorgen over een aantal evoluties.

 • Veel communicatie dient nu te gebeuren via documenten, daar waar vroeger het direct persoonlijk contact veel centraler stond.
 • Naar ons aanvoelen zijn er hogere drempels en is de toegankelijkheid erop achteruit gegaan.
 • De hulp is ons inziens minder snel geworden en de wachttijden voor gepaste zorg zijn langer geworden.
 • Ook is het niet altijd duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt, daar waar dat vroeger zeer helder bij het jeugdbeschermingscomité lag.
 • Er worden meer verantwoordelijkheden doorgeschoven naar de eerste lijn, maar deze wordt hiervoor niet versterkt. Het beleid ziet te weinig de meerwaarde en de belangrijke hefboom die diensten voor gezinszorg en kraamzorg kunnen betekenen vanuit preventief en herstelgericht oogpunt.”

Onze algemene vragen

 • betrokkenheid als volwaardige partner bij de verdere ontwikkelingen in rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
  • op beleidsvlak
  • in de concrete samenwerking in de regio’s
  • en rond de cliëntsituaties
  • en dit gezien onze jarenlange feitelijke betrokkenheid op het werkveld
 • een substantieel bijkomend urencontingent kraamzorg/gezinszorg in functie van de beschikbaarheid van voldoende capaciteit aan kraamzorg en gezinszorg
 • de verdere uitrol van de zeer noodzakelijke aanpassing van de omkaderingsnorm begeleidende medewerker in functie van de intensievere begeleiding van deze gezinnen en de noodzakelijke regelmatige afstemming met de zorgpartners en het cliëntsysteem
 • de garantie dat ook in de toekomst indien nodig langduriger gezinszorg vlot toegankelijk moet zijn voor deze doelgroep
  • zie indicatiestelling, onaangepastheid Bel-Rai aan deze problematiek…
  • zie onze vroegtijdige inschakeling, aanmeldings- en doorverwijsfunctie en onze preventieve werking.”

Symbolische actie

“De 248 ballonnen symboliseren de 248 minderjarigen in verontrustende gezinssituaties. Op elke ballon staat de naam van een kind geschreven.”

“We vormen een dragende kring van geborgenheid, we reiken een bodem aan die grond en houvast kan bieden, een vangnet voor hen die dreigen uit de boot te vallen. We zenden een signaal uit dat kinderen onze aandacht verdienen en nodig hebben. Een signaal om wakker te blijven en onze verantwoordelijkheid op te nemen. Het is een appel naar onszelf en naar anderen om samen de handen in elkaar te slaan in het belang van het kind.”

De fotoreeks over de ballonnenactie:

IMG_2447.jpg
IMG_2448.jpg
IMG_2449.jpg
IMG_2450.jpg
IMG_2451.jpg
IMG_2452.jpg
IMG_2417.jpg
IMG_2418.jpg
IMG_2419.jpg
IMG_2420.jpg
IMG_2421.jpg
IMG_2422.jpg

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *