Naam voor het speelbos

Binnenkort komt er een nieuw speelbos in Groenhove. De stad is op zoek naar een leuke naam en gaat hiervoor ten rade bij haar inwoners.

(Geboortebomen werden geïntegreerd in het nieuwe speelbos)

Wedstrijd nieuwe naam
De stad roept haar inwoners op om na te denken over een leuke naam voor het nieuwe speelbos.
Hoe deelnemen?
Elke inwoner van Torhout kan deelnemen. Suggesties, samen met een korte motivatie, kunnen tot 30 april 2018 doorgemaild worden naar ruimte@torhout.be.
Uit alle voorstellen worden de 5 meest originele namen anoniem geselecteerd door een jury. Daarna krijgen de Torhoutse schoolkinderen van het 1ste tot 6de leerjaar de kans om op hun favoriet te stemmen. De naam die het meest in de smaak valt bij de kinderen, wordt de naam van het nieuwe speelbos!
Zowel bedenker als school worden beloond!
De inzender van de winnende naam ontvangt een Torhoutbon t.w.v. 50 euro. Ook uit de deelnemende klassen wordt één klas geloot die een leuke prijs ontvangt.

Ligging speelbos

Het terrein is gelegen tussen de Kersouwkensstraat en Bosdreef, en bestaat uit een weilandperceel en enkele beboste percelen. Het terrein bevindt zich op 3 km van het centrum van de stad. Het is vanaf de hoofdparking van het Groenhovebos te bereiken via de Bosdreef (400 meter). Het terrein paalt aan het bestaande bos via de Spookwegel en het private domein van het diocesaan centrum Groenhove (Virgo Fidelis). Er is ruimte voor een fietsenstalling en een parkeerzone voor een tweetal wagens, bij de inkom van het Diocesaan centrum of aan de Kersouwkensstraat. De hoofdingang situeert zich in de Bosdreef, waar ook enkele fietsenstallingen gepland zijn.

 Hoe zal het nieuwe speelbos er uit zien?

In het nieuwe bos vinden we vier elementen terug: water, moeras, weiland en bos. Kinderen en volwassenen zullen er, in een natuurlijke omgeving, een gezonde vorm van ontspanning vinden.
We streven in het ontwerp naar een gevarieerde structuur van beplantingen en open terrein. Bij de uitbouw van de speelzone is gewerkt met water en reliëf. Diagonaal loopt een verhoogd grazig pad, die als wandel- en ruiterpad fungeert. We herkennen in de hoofdstructuur vier verschillende ruimtes, namelijk het avonturenbos, de speelweide, het moerasbos en de natte speelplaats.

  • Het avonturenbos (locatie in het bestaande bos) krijgt ten zuiden een bosuitbreiding bestaande uit beuk en eik. Binnenin staan enkele houten tipi’s, hier kunnen de kinderen met het omliggende takkenhout een kamp bouwen. De zone is afgeschermd met een speels doolhof uit takkenwallen. Een avontuurlijk touwenparcours langsheen bestaande bomen maakt het compleet. De bosrand is opgebouwd uit een ondoordringbaar struikmassief van hulst en rode kornoelje. De strook dient als afscheiding met de naastliggende straat, en zo is de veiligheid voor de kinderen gegarandeerd. Het bos is ontsloten vanaf de Kersouwkensstraat en via het centrale wandelpad. In deze zone kunnen de kinderen hun eigen paadjes vormen doorheen het bos.
  • De speelweide (ten oosten gelegen) heeft een meer uitgesproken spelinfrastructuur en is dan ook dicht bij één van de hoofdtoegangen gesitueerd. Je vindt er bovendien enkele speelheuvels met doorloopkokers en een amfitheater. De slingerende reliëfstructuur is gevormd door 2 meter hoge bermen. De bermen zijn opgetrokken uit aarde die we recupereren vanuit het moerasbos. De grazige open plaats voor het amfitheater krijgt een intensiever maaibeheer zodat hier bijvoorbeeld balspelen kunnen plaatsvinden. Binnenin de ruimte komen enkele solitaire, inheemse bomen als eik en beuk.
  • Het moerasbos is een multifunctionele zone van 1 ha die enerzijds dient als bufferruimte voor de naastliggende Gaverbeek en anderzijds als broekbos. Bijkomende bufferruimte ter ontlasting van de beek is nodig omdat deze beek in de toekomst meer piekdebieten te verwerken zal krijgen. In dit stroomgebied zal het regenwater van de verharde oppervlakte van de oostelijke helft van Torhout immers versneld afgevoerd worden. De buffering vangt dit extra watervolume tijdelijk op en ontlast zo de nu reeds kritische stroomafwaartse punten (Virgo Fidelis, Velddambeek aan Baliebrugge…). Het opgevangen water wordt vervolgens vertraagd terug in de Gaverbeek geloosd. Om de waterbuffering maximaal te laten werken, is een afgraving van deze zone nodig. Ook zullen er enkele waterbouwkundige constructies op de Gaverbeek gebouwd moeten worden (knijpconstructie, inlaat en uitlaat richting de overstromingszone). In normale omstandigheden bevat de zone geen beekwater, maar ze staat wel onder invloed van grondwater dat zeer ondiep zit. Dit zijn goede groeiomstandigheden voor broekbossen bestaande uit Elzen en/of wilgen. Welk bostype zich hierop zal ontwikkelen hangt vooral af van de voedselrijkdom. Door het feit dat er af en toe overstromingen zullen plaatsvinden zal het bos waarschijnlijk vooral een eutroof karakter hebben. Door de hoge grondwaterstand en het overstromingsregime zal de moeraszone niet bespeelbaar zijn. Deze zone, aangevuld met de hierna beschreven natte speelplaats, kan ongeveer 10.000 m³ water bijkomend bergen ten opzichte van de bestaande situatie. De grond die afgegraven wordt, kan in de intensiever bespeelde zones verwerkt worden. Dit verbetert de bodemvochtomstandigheden ter plaatse en maakt de bodem zo beter bespeelbaar. Alle afgegraven grond kan ter plaatse verwerkt worden waardoor er geen grote kosten zijn voor grondafvoer.
  • De natte speelplaats heeft terug een waterbufferend aspect. De kinderen hier heerlijk spelen en spartelen in waterplassen midden in het groen. Bij de poel kunnen ze speuren naar waterbeestjes. Het slingerende vlonderpad brengt je naar het avonturenbos.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *