Meerjarenplan Torhout 2020-2025

Het lokaal bestuur Torhout stelde op zaterdag 7 december het meerjarenplan 2020-2025 voor, een breed gedragen toekomstplan dat op 16 december op de gemeenteraad wordt voorgelegd. “Het wordt onze leidraad om de kwaliteit van het leven in Torhout verder actief in handen te nemen en kwam tot stand met een brede betrokkenheid van de bevolking (bevragingen, wijkgesprekken, adviesraden,…) en na een intense samenwerking tussen administratie en politiek.” aldus burgemeester Kristof Audenaert.  Hieronder vinden jullie de integrale tekst van de persconferentie zoals die door het Lokaal Bestuur Torhout ter beschikking werd gesteld.

Torhout vernieuwt

“Onze inwoners merken dat er veel verandert in Torhout en die trend willen we verder zetten. Met ‘Torhout vernieuwt’ gaan we resoluut voor een nieuw gezicht voor onze stad met de stadskernvernieuwing, maar ook andere creatieve en innovatieve acties zetten Torhout op de kaart van de toekomst.”, zegt schepen Lieselotte Denolf, trekker van de werkgroep meerjarenplan.

 1. We vernieuwen de Markt en omliggende straten met aandacht voor beleving (dansende fontein) en ontmoeting (10 miljoen euro). We maken werk van een lichtplan en investeren in ledlampen voor onze openbare verlichting.
 2. Het fietsplan stroomlijnt het fietsverkeer in de hele stad, we leggen fietspaden (o.a. Rozeveldstraat en Kortemarkstraat) en fietssnelwegen aan. (6,2 miljoen euro, waarvan 1,9 miljoen euro subsidies)
 3. Bij de vernieuwing van de Noordlaan komt naast de Chantilly een nieuw bufferbekken dat we net als Torwoud als landschapspark voor recreatie zullen inrichten (1,2 miljoen euro Noordlaan inbegrepen).
 4. We pakken kansarmoede aan met 2 brugfiguren die een schakel vormen tussen kwetsbare ouders en de school en via een mobiele sociale kruidenier.
 5. Er komen nieuwe skatetoestellen aan het zwembad (80.000 euro) en we vernieuwen heel wat speelpleinen op de wijken (310.000 euro), o.a. in Don Bosco en de Warande toegankelijk voor kinderen met een beperking.
 6. Samen met de inwoners van Wijnendale maken we een masterplan voor een nieuwe dorpskern en schoolomgeving
 7. We moderniseren de oudste vleugel (Champagne) van het woonzorgcentrum. (3 miljoen euro)
 8. We verhogen de subsidies voor de verenigingen met 25 % (met 40.000 euro per jaar) en verlagen de huurprijs voor jeugd(sport)
 9. We maken een horecaplan met aandacht voor uniforme terrassen en stimuleren een meer divers horeca-aanbod. (200.000 euro)
 10. Bij Actie Net Torhout horen onder andere meer inzet van camera’s en GAS-boetes

Gezonde financiën

De voorbije jaren is de schuldenlast van Torhout gevoelig afgebouwd. Zo is het mogelijk om een bedrag van 47 miljoen euro te investeren, waarbij we rekenen op 6 miljoen euro subsidies en opbrengst uit verkoop patrimonium. Dat investeringsbedrag is meer dan een verdubbeling van de vorige legislatuur. Dat doen we zonder de personenbelasting en de opcentiemen te verhogen.   Ook onze reguliere uitgaven blijven onder controle. Dat merken we aan de autofinancieringsmarge die ruim positief blijft. Ook na 2025 blijft Torhout dus financieel gezond.

8 speerpunten

Naast de vernieuwing in de stad, ligt de focus van dit meerjarenplan op het versterken van de wijken. ‘Torhout vernieuwt’ (speerpunt 1) en ‘Torhout wijkt en buurt’ zijn speerpunten die als een rode draad doorheen het plan lopen.

We lichten voor u een aantal van de 155 acties uit het meerjarenplan uit. Daarbij willen we als stad klantgericht, zorgzaam en daadkrachtig zijn en steeds gericht op samenwerking. Kernwaarden die onze missie en visie versterken.

Speerpunt 2: Torhout wijkt en buurt

Onder de noemer ‘Torhout wijkt en buurt’ willen we samen met de inwoners het sociale leven in de wijken en buurten versterken. De methodiek van burgerparticipatie die we bij dit strategische meerjarenplan hanteerden, trekken we de komende jaren daarbij consequent door.

 • We richten parken en tuinen in met veel aandacht voor ontmoeting door onder meer de inrichting van barbecuezones en moes- en pluktuinen.
 • We ontwikkelen fitpunten en speel- en beweegvriendelijke zones.
 • We geven subsidies voor buurt- en straatfeesten en kennen budgetten toe aan burgerinitiatieven.
 • We promoten de aanleg van straat- en geveltuintjes.
 • We ondersteunen lokale ontmoetingscentra met middelen uit het Bouwfonds.

Speerpunt 3: Torhout onderneemt

Torhout wil zich ontpoppen tot ondernemersvriendelijke stad en zijn centrumfunctie blijven waarmaken. Lokale ondernemers koesteren we, en we trekken ook nieuw talent aan.

 • Het industrieterrein langs de Roeselaarseweg met plaats voor 40 nieuwe bedrijven, wordt gerealiseerd.
 • We ondersteunen maximaal onze handelaars bij de stadskernvernieuwing en organiseren evenementen bij het afwerken van deelfases.
 • Zowel tijdens als na de stadkernvernieuwing blijft een winkelgericht parkeerbeleid een belangrijke prioriteit onder andere door de inrichting van de aangekochte site Pollet.
 • We hebben aandacht voor onze landbouwers en ondersteunen waar mogelijk, o.a. op vlak van erosiebestrijding en het stimuleren van wateropvang om droogte tegen te gaan.
 • We bouwen een vernieuwend premiebeleid uit en geven impulsen aan starters, overnemers en buurtwinkels.

Speerpunt 4: Torhout leert en ontspant

Met de verdere uitbouw van een uitgebreid vrijetijdsaanbod in kwalitatieve infrastructuur willen we alle Torhoutenaars en mensen uit de regio de kans geven om zich in hun vrije tijd te ontplooien.

 • We bouwen verder aan een sterk vrijwilligersbeleid met o.m. de uitbouw van het vrijwilligersloket en het waarderen en danken van onze vrijwilligers.
 • In onze bloeiende kunstacademie bouwen we de nieuwe richting beeldende kunsten verder uit.
 • We voeren verbeteringswerken aan de Mast uit. Aan de Velodroom vervangen we de staantribune en zorgen we voor meer kleedkamers.
 • We maken van Cc De Brouckere een duurzaam en open cultuurhuis met een aantrekkelijke foyer waar elke Torhoutenaar zich welkom voelt. Ook de bib vormt zich verder om tot een open huis en krijgt een frisse make-over met de installatie van gezellige en uitnodigende hoekjes en het plaatsen van zonnewering.
 • We maken een masterplan voor de site zwembad/sportstadion en zorgen ervoor dat de site meer sport- en/of cultuurmogelijkheden krijgt.
 • We stimuleren kunst in de openbare ruimte met leuke street art en maken keramiek zichtbaar in de stad.
 • Erfgoed krijgt extra-aandacht door o.a. het uitvoeren van het beheerplan oud kerkhof, een erfgoedbeeldbank, het digitaliseren van de inventaris collectie Museum Torhouts Aardewerk en uitgebreid archeologisch onderzoek bij de stadskernvernieuwing.
 • We nemen vernieuwende initiatieven die onze evenementen en onze toeristische troeven versterken.

Speerpunt 5: Torhout zorgt

Met de idee van ‘iedereen mee’ willen we extra hulp bieden aan zij die het nodig hebben. Van kinderopvang tot thuiszorg, van psychosociale ondersteuning tot zorg voor ouderen. Actief gaan we de strijd aan tegen kansarmoede en creëren we een betaalbaar woonaanbod.

 • We ontwikkelen een Uitpas om iedereen mee te krijgen in ons aanbod vrijetijd.
 • We bouwen een nieuwe buitenschoolse kinderopvang in Don Bosco.
 • We werken een buddysysteem uit tegen eenzaamheid.
 • Bij de realisatie van nieuwe bouwprojecten zorgen we voor voldoende betaalbare en/of sociale woningen.
 • We richten een welzijnsraad op die alle zorg-actoren bij elkaar brengt en hun dienstverlening beter bekend maakt
 • We zetten in op de bestrijding van kansarmoede oa. via verschillende sociale correcties (milieubelasting, medisch, …).

 Speerpunt 6: Torhout beweegt veilig

Torhout wil haar inwoners en bezoekers een nette en veilige stad bieden. Daarom zetten we in op veilige wegen en een aantrekkelijk en proper openbaar domein. Bovendien denken we ook strategisch na over hoe we onze stad in de toekomst willen inrichten.

 • We maken alle schoolomgevingen veiliger.
 • We richten fietsstraten en schoolstraten in, plaatsen snelheidsremmers in straten om de verkeersveiligheid te verhogen.
 • We voorzien fietsaccommodatie zoals fietsstallingen, fietskluizen en fietsgereedschap op strategische plaatsen.
 • Voor een veiliger fietsverkeer zetten we in o.a. in op de uitvoering van het Save charter.
 • We vernieuwen de Noordlaan en richten oa. de kruispunten Aartrijkestraat/Oude Gentweg en Aartrijkestraat/Industrielaan opnieuw in met focus op de fietser.
 • Een kwaliteitskamer begeleidt nieuwe bouwprojecten en zorgt mee voor een hoge kwaliteit.
 • De bouwmeesterscan moet leiden tot concrete projecten met het oog op een duurzaam en beter ruimtegebruik.

Speerpunt 7: Torhout Groent

Torhout wordt omringd door prachtige parken en bossen, groen dat we verder opwaarderen. Ook in onze binnenstad en op de wijken. Torhout gaat bewust om met zijn ecologische voetafdruk en trekt volop de kaart van de duurzaamheid.

 • We maken werk van een groene gordel rond Torhout die ook onze groene parels zoals Wijnendale, Groenhove en d’Aertrijcke met elkaar verbinden.
 • We realiseren twee stadstuinen zoals gepland in de stadskernvernieuwing (Puttuin en de Brouckere) en verbinden de leestuin van de bib met het Ravenhofpark.
 • We zetten in op duurzaamheid door o.a. onze stadsgebouwen energiezuinig te maken, herbruikbare bekers te gebruiken op evenementen, gebruik van elektrische fietsen en (elektrische) deelwagens en produceren van zonne-energie.
 • We leggen droogtebekkens aan, onder meer aan de Parkstraat en de Landstraat.
 • We werken samen met de burgers verschillende groenprojecten uit met publieke functies.
 • We streven naar een optimale duurzaamheid van onze gebouwen. We bekijken in dat kader onder meer de fitheid van ons cultureel centrum, investeren duurzaam in de gebouwen van het OCMW en doen een duurzaamheidstoets bij elke vervanging.

 Speerpunt 8: Torhout denkt mee, communiceert en werk efficiënt

Torhout wil haar burgers opnieuw trots maken op Torhout en wil hen actief betrekken bij het beleid. Bij de stadskernvernieuwing wordt communicatie en informatie cruciaal en daar willen we vanuit een efficiënt draaiende organisatie op inzetten.

 • We werven een extra communicatiemedewerker aan om goede communicatie over de stadskernvernieuwing en andere wegenwerken te garanderen.
 • We zetten meer in op participatie en betrekken onze burgers actief bij het beleid. We focussen ons op wegenwerken en stadsprojecten zoals pleinen, parken en speelpleinen.
 • Mensen wonen graag in Torhout, maar zijn niet altijd trots op onze stad. ‘Trots op Torhout’ wordt de komende jaren een werkwoord.
 • We maken onze dienstverlening klantgerichter (o.a. werken op afspraak, digitalisering en aangepaste openingsuren) en we zetten verder in op een efficiënte organisatie van het lokaal bestuur.

We investeren in mensen, ook in onze medewerkers

Onze medewerkers zijn cruciaal bij het realiseren van onze zeer ambitieuze doelstellingen. Waardering en doordachte versterking van onze personeelsinzet zijn bij de opmaak van het meerjarenplan dan ook belangrijke uitgangspunten geweest.

We doen de komende jaren een aantal gerichte extra aanwervingen, waarbij de totale kost op ongeveer 250.000 euro per jaar geraamd wordt. We zullen ook sneller contracten van onbepaalde duur aanbieden, omdat het steeds moeilijker wordt om kwalitatief personeel aan te trekken voor vervangingsovereenkomsten of kortlopende contracten.

Naast de aandacht voor werk-gezin door meer mogelijkheden tot flexibel werken, gaan de maaltijdcheques voor alle medewerkers met 1 euro per cheque omhoog (65.000 euro per jaar).

Samen met de Torhoutenaars

Het is geen investeringsbeleid omwille van de stenen, wel voor de mensen. Mensen die we actief betrekken in hetgeen we doen.

We rekenen dan ook graag op alle Torhoutenaars om samen met ons Torhout verder te ontwikkelen tot een trotse, aantrekkelijke en dynamische stad waar mensen zorgen voor elkaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *