Herontwikkeling pluimveeslachterij Lammens via brownfieldconvenant

Patrick Demarest

20/10/2023
Bedrijf

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven aan het ontwerp brownfieldconvenant Wijnendale – site ex-Lammens. Het brownfieldconvenant schept het kader voor de transformatie van deze site tot een toekomstgericht bedrijventerrein. VLAIO staat in voor de coördinatie en het administratieve beheer van deze convenanten.

Een viertal jaar geleden ging pluimveeslachterij Lammens failliet en kwamen de bedrijfspanden aan de Wijnendale-Stationsstraat en de Breestraat leeg te staan. Sindsdien verloederde de site stelselmatig. Eind 2022 kocht Global Estate Group de site om er een duurzaam bedrijventerrein te realiseren. Voor de herontwikkeling wordt een brownfieldconvenant gesloten.

Het brownfieldproject beoogt de herontwikkeling van deze verwaarloosde site tot een toekomstgericht, kleinschalig bedrijventerrein waar meerdere kleinere, lokale ondernemingen een plaats zullen vinden. Aan de Wijnendale-Stationsstraat wordt het woonlint afgewerkt met een aantal bijkomende woningen en langs de Breestraat zal Aquafin een nieuwe waterzuivering bouwen op de plaats van de oude installatie van het voormalige bedrijf.

Voor de herontwikkeling is een bestemmingswijziging nodig. Hiervoor is de stad Torhout al gestart met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). In dat plan wordt sterk ingezet op duurzaamheid, vlotte mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en vergroening. Als alles naar wens loopt, zou het RUP in 2024 van kracht kunnen zijn en kan de sloop en herontwikkeling dan starten.

De aanpak van deze herontwikkeling vergt een gecoördineerd overleg van de verschillende betrokken partijen. Een brownfieldconvenant voorziet in zo’n overlegstructuur, waarbij Global Estate Group, Aquafin, de stad Torhout en de Vlaamse Regering afspraken maken en procedures zo goed mogelijk afstemmen om de herontwikkeling mogelijk te maken. Deze afspraken en ambities worden beschreven in het brownfieldconvenant.

Over het ontwerp brownfieldconvenant volgt binnenkort een informatievergadering. De aankondiging gebeurt via lokale kanalen. Gedurende 14 dagen zullen opmerkingen, aanbevelingen of bezwaren ingediend kunnen worden. Daarna kan de definitieve goedkeuring en uitvoering van het brownfieldconvenant volgen.