Huidige coronacijfers en vaccinatiestrategie

Patrick Demarest

11/01/2021
Actua

Burgemeester Kristof Audenaert geeft tekst en uitleg bij de huidige coronacijfers in Torhout en de vaccinatiestrategie.

(Ook burgemeester Audenaert kijkt hoopvol uit naar betere tijden...)


"We blijven sinds een week schommelen rond de 100, vandaag zitten we op 102,6. Zaterdag hadden we 6 positief geteste mensen, zondag 3. Ook het ziekenhuis geeft aan dat we op goede weg zijn.
Laat ons hopen dat dit ook zo blijft. Dit is zeer belangrijk, want bij sterke stijgingen komen de vaccinaties voor het brede publiek in het gedrang. Als motivatie moet dit kunnen tellen!
Deze week vergaderen we met de gemeenten van de eerstelijnszone Houtland en Polder om de vaccinatie te organiseren. Vrijdag hebben onze bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Augustinus al het vaccin gekregen. Dit is allemaal goed verlopen.
Nogmaals dank voor alle helpende handen."

Verklaring vaccinatiestrategie
"Wat betreft de vaccinatiestrategie zelf, dit is in handen van de hogere overheden. Hierover is al heel wat gezegd en geschreven. Voor zij die meer uitleg wensen, hieronder vindt u de rationale van de vaccinatiestrategie.
Onderstaande tekst is van de adviseur van de premier, Sam Proesmans.
Het is in de eerste plaats een medische keuze. Rekening houdende met de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (7 juli 2020) en van de Wereldgezondheidsorganisatie (13 november 2020), hebben we ons gebaseerd op de volgende principes:
· Door de bewoners van woonzorgcentra als eersten te vaccineren willen we besmettingsclusters voorkomen, die aanleiding geven tot overbelasting in de woonzorgcentra zelf, maar op hun beurt ook zeer snel de ziekenhuizen overbelasten. Eén ziekenhuisopname op zes (16%) voor COVID-19 betreft een bewoner van een woonzorgcentrum. Door residenten van woonzorgcentra eerst te vaccineren verminderen we dus de druk op ons gezondheidszorgsysteem, te meer omdat de ligduur bij deze ouderen veel langer is.
· Tegelijkertijd met de bewoners, vaccineren we het verzorgend personeel werkzaam in de woonzorgcentra, in andere instellingen of daarbuiten om te vermijden dat ze zelf zouden besmet worden bij het verzorgen van een COVID-patiënt en zo potentieel ook andere bewoners besmetten (cf. ‘superspreading’).
· Een ander belangrijk element in de discussie is het feit dat we nog geen wetenschappelijk evidentie hebben van het effect van vaccinatie op de besmettelijkheid 😊 transmissie). Het Pfizer vaccin maakt dat mensen minder ernstig ziek zijn en dus minder kans hebben op overlijden, maar we weten voorlopig niet of patiënten ook minder risico lopen om besmet te worden en om op hun beurt anderen te besmetten.
· We beseffen goed dat het zorgpersoneel onder enorme stress werkt sinds maanden, en dat dit aanleiding geeft tot mentaal en fysiek lijden. We begrijpen ook dat deze stress ook voortkomt uit de angst om besmet te worden of om familie te besmetten. Omwille van de onzekerheid van impact op transmissie, trachtten we deze stress te verminderen door het aantal COVID-19 patiënten te doen dalen (die hoe dan ook besmettelijker zijn, daar een zieke persoon hoest en proest). Zo beschermen we indirect het zorgpersoneel.
· Volgens een recente studie van Sciensano heeft 16,8% van de zorgverleners werkzaam in een ziekenhuissetting antilichamen tegen Covid-19, tegenover 14,4% van de algemene bevolking. Dit toont aan dat het risico op besmetting niet aanzienlijk hoger ligt bij het zorgpersoneel in de ziekenhuizen (1ste en 2de golf samen).
· Hoewel in het begin van de pandemie, het risico op blootstelling aan het virus bij zorgverleners – en in het bijzonder in de woonzorgcentra – sterk verhoogd was door een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), is het zo dat vandaag alle zorgverleners over de nodige PBM beschikken. Dat vermindert het besmettingsrisico aanzienlijk.
Ten tweede is het een ethische keuze:
Rekening houdend met het advies van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (13 december 2020), hebben we ons gebaseerd op de volgende principes:
· We willen de meest kwetsbare mensen als eerste beschermen. De personen die leven in woonzorgcentra zijn voor het merendeel ouderen - lees zeer oude mensen - die vaak kampen met polypathologie. We weten dat meer dan de helft van de overlijdens (57%) door COVID-19, resident was van een woonzorgcentrum.
· Ook willen we vermijden dat mensen overlijden aan een aandoening waarvoor er momenteel geen curatieve therapeutische behandeling voorhanden is. Wij willen zo menselijk mogelijk zijn omdat COVID-19 leidt tot belangrijk fysisch en psychologisch lijden en tot isolering van mensen.
Ten derde en is het ook een logistieke keuze:
· De strategie is afhankelijk van de productiecapaciteit en de voorziene leveringen van het vaccin. Zo wisten we bij de opstart dat we een beperkte hoeveelheid vaccins zouden ontvangen. Precies daarom wordt aan de ethische en medische argumentatie een logistieke component toegevoegd. De bewoners van woonzorgcentra zijn een scherp afgelijnde groep van een relatief beperkt aantal mensen in collectiviteiten (~150.000), wat de eerste uitrol van de distributie van de vaccins relatief vereenvoudigt.
· De geplande levering voor januari bedraagt 359.000, net genoeg voor alle residenten en een (deel) van het personeel volledig te vaccineren (2 dosissen).
· Vanaf februari verwachtten we stelselmatig meer leveringen en beginnen we ook het zorgpersoneel buiten de woonzorgcentra te vaccineren.
· Onze intermediaire doelstelling in deze grote vaccinatiecampagne blijft ongewijzigd: we hopen de eerste cohorte personen – namelijk vier miljoen mensen – tussen nu en eind juni te kunnen vaccineren en dit binnen eenzelfde tijdspanne als de andere lidstaten van de Europese Unie."