Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

Patrick Demarest

01/12/2021
Actua

Op de gemeenteraad van 29 november 2021 werd de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld en goedgekeurd. 

 

De geleverde inspanningen op financieel vlak van de voorbije jaren werpen hun vruchten af. Het Lokaal Bestuur Torhout is financieel kerngezond. Er is beleidsruimte gecreëerd zodat de belangrijke uitdagingen waarvoor de stad staat, verder en nog meer doortastend kunnen aangepakt worden.

Investeringsuitgaven

De totale investeringsuitgaven voor de periode 2020-2025 verhogen van 52 miljoen euro naar 58 miljoen euro. Nieuwe projecten zijn hier de aankoop van de site Thor (4,1 miljoen euro), een bouwfonds voor betaalbaar wonen (1 miljoen euro) en beheerswerken patrimonium (600.000 euro).


Stadskernvernieuwing


Het zwaartepunt van de investeringsuitgaven ligt in 2021 en 2022. Zo werd in 2021 effectief gestart met de stadskernvernieuwing.

Het eerste deel, tussen Vredelaan en Gitsstraat, werd afgewerkt met nieuwe gescheiden riolering en een nieuw wegprofiel. Op vandaag bevindt de werf zich in het 2de deel van de Kortemarkstraat en de Rijselstraat.  

De nutswerken gaan de wegenwerken vooraf en schoven door naar de Zuidstraat en het marktplein. De archeologen onderzochten op het marktplein en op specifieke locaties naar aanwijzingen over de historiek van Torhout. Middeleeuwse elementen werden bovengehaald en geïnventariseerd. Als compensatie voor het parkeren op de markt werd werk gemaakt van de nieuwe centrumparking in de Hofstraat met extra parkeergelegenheid.


Waterbeheersing


Verder blijft het lokaal bestuur sterk inzetten op waterbeheersing. Zo werd het landschapspark langs de Noordlaan verder afgewerkt. Alle ondergrondse kokers onder de Noordlaan werden in 2021 aangelegd om de hevige buien in de toekomst te ondervangen. Komende maanden wordt vooral op de afwerking van de rijwegen toegelegd.

In de Parkstraat lopen de rioleringswerken op een einde, de afwerking is voorzien in het voorjaar van 2022. Naast de recent vernieuwde wegen en riolering, wordt ook de aanleg van een captatiebekken voorzien. Deze zorgt voor wateropslag in de strijd tegen de zomerdroogte.


Vergroening en ontharding


Naast waterbeheersing zet het lokaal bestuur ook in op vergroening en ontharding. Zo werden verschillende kruispunten, zoals Makeveldstraat/Berkenstraat,  Olmenstraat/Pastoriestraat en Wijnendalestraat/Karperstraat,  heraangelegd i.f.v. de verkeersveiligheid. Ook de voorbereidingen voor de heraanleg van het Don Boscoplein en de aanleg van 2 verborgen stadstuinen, de leestuin en Park de Brouckere, werden opgestart.

 

Verkeersveiligheid en bescherming zwakke weggebruiker

 

Ook de bescherming van de zwakke weggebruiker blijft een prioriteit. In 2020 werd reeds gestart met het eerste deel van de fietstunnel voor Spoor 3 (de fietssnelweg tussen Lichtervelde en Torhout). Dit jaar werd deze fietstunnel onder de spoorinfrastructuur geschoven. Momenteel krijgen de toegangshellingen hun definitieve vorm en is het fietspad richting Schavelarestraat in uitvoering. In 2021 werd gestart met de fietsbrug over de Tinnenburgstraat, deze zal afgewerkt worden in het voorjaar van 2022.

Het fietspad in de Rozeveldstraat, als verlengde op het fietspad vanuit Veldegem, is momenteel in afwerking om eind dit jaar in gebruik te nemen.

Ook de aanbesteding voor het nieuwe fietspad in de Kortemarkstraat stond op de agenda in 2021. De heraanleg van het fietspad zal in 2022 opstarten met als eerste onderdeel de nutswerken.


1 miljoen euro voor betaalbaar wonen


Naast de geplande inspanningen voor het verder ontwikkelen van het sociaal wonen stelt de stad nu ook 1 miljoen euro ter beschikking voor het activeren van betaalbaar wonen. Het is immers zo dat héél veel werkende alleenstaande ouders met kinderen en jonge gezinnen niet in aanmerking komen voor een sociale woning maar ook onvoldoende inkomen hebben om een kwalitatieve woning te kopen of te huren en daar moeten we iets aan veranderen.

Het woonbeleid in Vlaanderen is onvoldoende als hefboom tegen armoede en zo zien we ook heel wat armoede-indicatoren stijgen in Torhout. Reken daarbij ook de sterk stijgende dreiging voor de energiearmoede door de recente prijsstijgingen. Meerdere stimulansen dringen zich op. Torhout voert  strijd tegen de leegstand waarvoor ze reeds de heffing hebben verhoogd maar dit is slechts een startpunt. Nu wil men in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen via het pilootproject innovatief wonen ook een actief grond- en pandenbeleid voeren.

Realisatie doelstellingen en acties


Deze diverse infrastructuurwerken laten verschillende doelstellingen samensmelten en geven de stad een nieuwe uitstraling. Zo kiezen ze voor schoolveilige omgevingen, voor aantrekkelijke fietsroutes en ontwerpen klimaatrobuust door ontharding, vergroening en verbetering van waterkwaliteit na te streven.

De heraanleg van de kruispunten Aartrijkestraat/Oude Gentweg en Aartrijkestraat /Industrielaan zullen ook op dit ontwerpniveau uitgetekend worden voor 2022.

Bijkomend werd i.f.v. jeugdbeleid en vrijetijd in 2021 de aanleg gerealiseerd van een nieuw skatepark in het stadspark.

Schuldgraad en leningen kerngezond

Aangezien Torhout sinds 2012 geen nieuwe leningen meer heeft opgenomen, is de uitstaande lange termijnschuld inmiddels gezakt tot 18,2 miljoen euro. Er is voorzien om 34,5 miljoen euro leningen op te nemen in de periode 2020-2025. Deels gecompenseerd door de kapitaalsaflossingen in die periode, zorgt dit voor een stijging van de lange termijnschuld tot 39,8 miljoen euro eind 2025. De schuldgraad (de verhouding lange termijnschuld ten opzichte van de totale opbrengsten) komt zo op 0,88 eind 2025.


Impact coronapandemie

 

De impact van de coronapandemie laat zich over de volledige periode van het meerjarenplan voelen. In 2021 is er voornamelijk de directe impact van de extra uitgaven voor noodplanning en i.h.k.v. het steunfonds 'Torhout helpt'. Daarnaast loopt de stad ook heel wat inkomsten mis uit activiteiten van onder andere cultuur en sport, het centrum voor dagverzorging, …

Deze zware financiële impact wordt voor een deel gecompenseerd door minder uitgaven voor evenementen en door de ontvangst van subsidies van hogere overheden.

Daarnaast hebben de hogere overheden door de coronapandemie ook de ramingen voor de ontvangsten uit aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing vanaf 2021 sterk neerwaarts herzien.